Thủ tướng yêu cầu tập trung giải ngân 100% vốn đầu tư công

.
Nguồn: giaoduc.net.vn