Yêu cầu báo cáo kết quả thanh tra việc bán đấu giá tài sản thế chấp

.
Nguồn: giaoduc.net.vn